Shen_Han_Wu_A_Girl_in_Barn
Shen_Han_Wu_A_Young_Couple
Shen_Han_Wu_Bride
Shen_Han_Wu_Brother-s_Lunch
Shen_Han_Wu_Coming_to_This_Mortal_World
Shen_Han_Wu_Father_and_Daughter
Shen_Han_Wu_Painter
Shen_Han_Wu_Pregnant_Worker